Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden Green Drive | Goedkoop elektrisch fietsen |


Algemene voorwaarden Green Drive ombouwset elektrische fiets fietsenwinkel Oostrum - Venray

Algemene voorwaarden Green - Drive | goedkoop-elektrisch-fietsen.nl | Fietsenwinkel Oostrum - Venray

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen. Green - Drive is gerechtigd een verkoopovereenkomst te verbreken als niet voldaan word aan de genoemde voorwaarden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen Green - Drive en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Voor het sluiten van een verkoopovereenkomst met Green - Drive dient de klant de stappen van het formulier te doorlopen. De klant dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.

2.2 Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat Green -Drive het door of namens de klant correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én Green - Drive de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de klant archiveert Green - Drive elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.

2.4 De klant is verplicht Green - Drive te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient klant zo spoedig mogelijk aan Green - Drive mede te delen.

2.5 Green - Drive heeft het recht een klant te weigeren. Betreffende de reden van de weigering is Green - Drive niet verplicht een verklaring te geven.

3. Levering

3.1 De door Green - Drive opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Green - Drive is niet gebonden aan (leverings)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, niet meer gehaald kunnen worden.

3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.3 Wanneer de klant aan Green - Drive schriftelijk opgave doet van een adres, is Green - Drive gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan Green - Drive schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienente worden gezonden.

3.4 Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al wat u op grond van de overeenkomst aan Green - Drive verschuldigd bent heeft voldaan.

3.5 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

4. Verplichtingen van de klant

4.1 Klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan Green - Drive grondig te controleren op juistheid of compleetheid.

4.2 Klant zal Green - Drive vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat klant in strijd met artikel 4.1 handelt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen Green - Drive en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient klant Green - Drive daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Green - Drive de keuze de betreffende producten tegen retour nering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft klant het recht het product binnen drie (3) dagen na aflevering aan Green - Drive te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

5.4 Voor zover van toepassing zal Green - Drive garanties van producten doorleveren aan de klant.

6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Green - Drive dan wel tussen Green - Drive en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Green - Drive, is Green - Drive niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Green - Drive.

7. Vergoeding en betalingen

7.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door klant aan Green - Drive en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de site.

7.2 Green - Drive behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal klant bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.

7.3 De klant geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door klant verkozen is.

7.4 Indien de klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8. Overmacht

8.1 Ingeval van overmacht is Green - Drive niet gehouden haar verplichtingen jegens klant na te komen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Green - Drive in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Green - Drive gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet naar behoren of niet tijdige levering van toeleveranciers.

9. Aansprakelijkheid en garantie

9.1 Green - Drive is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de producten en eventueel ook op verzoek van de klant voor het installeren van de producten. Indien de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Green - Drive in kennis te stellen. De klant komt de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 BW zijn opgenomen.

9.2 Green - Drive is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of derden, tenzij er van haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Green - Drive aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg of bedrijfsschade,indirecte schade en winst of omzetderving.

9.3 Indien Green - Drive om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het geleverde product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 De klant is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Green - Drive tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: 1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Green - Drive strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde producten door de klant; 2. Voormelde schade is ontstaan doordat de klant niet conform de door Green - Drive gegeven instructies en/of adviezen, onder andere inzake bescherming van kwaliteit  en houdbaarheid, heeft gehandeld.

9.5 Green - Drive verstrekt vanaf 01-01-2015 op de gehele ombouwsets een garantie van twee jaar vanaf de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld. Voor alle ombouwsets geleverd voor 01-01-2015 geld een garantie van één jaar vanaf factuurdatum.

9.6 De garantie vervalt:- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd (bijvoorbeeld een accu capaciteidsverleis van 10% of minder per jaar);- indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat Green - Drive hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven:- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;- indien het geleverde naar het oordeel van Green - Drive onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld, onderhouden ofwel bij zelf montage afwijkend van de voorschriften;- indien defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken;- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, vallen of nalatig onderhoud.

9.7 Wanneer er voor het achter halen vaneen defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. Green - Drive zal hiervan van tevoren melding maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

9.8 Op demonstratiemodellen kan een beperkte garantie van toepassing zijn.

10. Duur en beëindiging van de overeenkomst

10.1 Green - Drive is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëndigen indien de klant een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

10.2 Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang echter binnen 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van klant is aangevraagd, dan wel de klant surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij klant onder curatele of onder bewind is gesteld.

11. Herroepingsrecht/retouren

11.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

11.2 Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop Klant, of een vooraf aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft ontvangen.

11.3 Gedurende deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Klant het product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en zoveel als mogelijk in de originele staat en verpakking te retourneren, conform de door Green - Drive verstrekte instructies.

11.4 Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

11.5 Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht dient u dit altijd te melden via ons contactformulier of e-mail info@green-drive.nu. Indien wij producten retour krijgen zonder bericht vooraf, zal deze niet verwerkt worden.

12. Kosten en terugbetaling in geval van herroeping

12.1 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor uw rekening.Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

12.2 Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen na terugzending van de producten zo spoedig mogelijk terug uiterlijk binnen 14 dagen.

13. Klachtenregeling

  1. Green Drive beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Green Drive, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. De bij Green Drive ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Green Drive binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Green Drive. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden heeft de consument de mogelijkheid om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van Green Drive niet op, tenzij Green Drive schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Green Drive, zal Green Drive naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 | Meer

Fiets ombouwen naar elektrische fiets | Fiets ombouwen naar Driewieler

 

* = prijzen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webshop
Copyright 2018 Green Drive ombouwset elektrische fiets | Alle rechten voorbehouden